Skip to content

Datblygiad eich plentyn

Datblygiad eich plentyn
Mae plant yn tyfu ac yn newid yn gyflym iawn o’u geni hyd nes eu bod yn bump oed. Bydd deall mwy am ddatblygiad eich plentyn yn eich helpu i ddeall ymddygiad eich plentyn yn well.

Y wen gyntaf, gafael mewn tegan, cropian, cymryd y cam cyntaf a dweud eu gair cyntaf - cerrig milltir datblygiadol yw’r enw ar y pethau hyn. Dyma’r pethau y bydd y rhan fwyaf o blant yn gallu eu gwneud erbyn oedran arbennig. Mae’r rhan fwyaf o blant yn dilyn patrwm tebyg wrth ddatblygu, er y bydd yr oedran y mae pob plentyn yn cyrraedd cerrig milltir penodol yn amrywio. Hwyrach y bydd plant anabl neu blant ag anghenion dysgu ychwanegol yn cymryd mwy o amser i gyrraedd y gwahanol gamau.

Mae gwybodaeth fanylach am ddatblygiad eich plentyn yn y llyfr ‘Naw Mis a Mwy’ (Dolen allanol). Mae’n cynnwys gwybodaeth am fwydo, torri dannedd, brechiadau, iechyd eich plentyn a gwneud eich cartref yn ddiogel hefyd. Os ydych chi’n poeni am ddatblygiad eich plentyn, siaradwch â’ch meddyg teulu neu ymwelydd iechyd.

Peidiwch â chymharu eich plentyn gyda phlant eraill. Bydd hyn yn rhoi pwysau arnoch chi a’ch plentyn. Mae pob plentyn yn unigryw. Bydd pob plentyn yn datblygu pan mae’n barod ac yn ei ffordd ei hun. Byddan nhw’n cyrraedd y camau datblygu gwahanol ar adegau gwahanol. Byddan nhw’n ymateb yn wahanol i’r pethau o’u cwmpas hefyd, yn dibynnu ar eu personoliaeth neu natur.

Mae’r ffordd y mae’ch plentyn yn ymddwyn yn rhan o dyfu i fyny. Bydd llawer o’r ymddygiad sy’n anodd i chi yn gwbl normal ar gyfer oedran a cham datblygu’ch plentyn. Ceisiwch fwynhau a dathlu newidiadau’ch plentyn ac addasu iddyn nhw.  

Dyma wybodaeth gyffredinol am y gwahanol gamau datblygu a chyngor ar sut i annog a chynorthwyo’ch plentyn.

Ar y cam hwn, bydd eich plentyn yn dechrau ei flynyddoedd cyntaf o addysg.

Eich plentyn yn 5 i 7 oed

08/03/18
Ar y cam hwn, bydd eich plentyn yn dechrau ei flynyddoedd cyntaf o addysg. Fel arfer, gwylio eu plant yn rhoi cynnig ar weithgareddau newydd, eu cefnogi ar ddiwrnod mabolgampau a rhoi cymeradwyaeth iddynt mewn dramâu ysgol yw rhai o uchafbwyntiau'r rhan fwyaf o rieni.
 
Deall pam y mae ymennydd eich plentyn mor anhygoel!

Deall pam y mae ymennydd eich plentyn mor anhygoel!

06/03/17
Mae ymennydd eich plentyn yn dechrau tyfu a datblygu cyn iddo gael ei eni hyd yn oed. Bydd yn tyfu fwyaf yn ystod y tair blynedd gyntaf, ac erbyn tair oed, bydd 90% o'i ymennydd wedi'i ddatblygu. Bydd chwarae, cariad a gofal ac ymateb i'w grïo a'i breblan yn cynnig y profiadau iawn ...
 
Preparing for a new baby

Eich babi yn y mis cyntaf (newydd-anedig)

17/03/16
Mae cael babi newydd yn amser arbennig iawn ond blinedig iawn. Mae’n achosi newidiadau mawr yn eich bywyd hefyd.    
 
Your baby 1-6 months

Eich babi 1 – 6 mis

17/03/16
Mae’ch babi’n dechrau cymdeithasu. Mae’n dwlu bod yn eich cwmni ac fe fyddwch chi’n dechrau deall tueddiadau a negeseuon eich babi’n well.
 
Your baby 7-12 months

Eich babi 7 - 12 mis

17/03/16
Mae’ch babi’n gallu symud mwy a bydd yn cyfrannu mwy at fywyd y teulu. Bydd yn gallu adnabod pobl sy’n gyfarwydd ac yn bwysig iddo ac efallai y bydd yn dechrau gofidio os nad yw’n gallu’ch gweld neu’ch teimlo chi’n agos ato.
 
Your toddler 1-2 years

Eich plentyn bach 1 – 2 oed

17/03/16
Erbyn hyn mae’ch plentyn bach yn gallu symud a siarad mwy o lawer ac mae’n gwneud ei orau i fod yn fwy annibynnol. Mae’n dechrau gwybod beth mae e ei eisiau a ddim ei eisiau hefyd!
 
Your toddler 2-3 years

Eich plentyn 2 – 3 oed

17/03/16
Dyma gyfnod cyffrous – mae’ch plentyn yn gallu siarad, cerdded, rhedeg a dringo i archwilio’r byd o’i gwmpas. Mae ganddo sgiliau corfforol da ond mae angen i chi ei gadw’n ddiogel. Gallwch ei helpu i ddatblygu drwy gynnig cyfleoedd (diogel) iddo chwarae, wrth i chi gadw llygad arno.
 
Your child 3 -5 years

Eich plentyn 3-5 oed

19/11/15
Mae’ch plentyn yn dod yn fwy annibynnol ac yn gallu gwneud rhagor o bethau ar ei ben ei hun. Mae’n dechrau dysgu sut mae cyd-dynnu gydag eraill, ac mae’n gallu rheoli ei deimladau’n well (er ei fod yn cael ambell stranc o hyd o bosib).
 
Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.