Skip to content

Siopa

Siopa

Mae mynd i siopa yn gallu bod yn brofiad cyffrous i blant, ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau siarad trwy bwyntio at bethau newydd a diddorol. Weithiau, fodd bynnag, mae plant ifanc yn gallu mynd yn rhwystredig, sy’n gallu gwneud pethau’n anodd i chi.

Dyma rai syniadau ar sut i wneud siopa’n llai o straen

Cynlluniwch ymlaen llaw 

 • Ceisiwch beidio â mynd i siopa os yw hi bron yn amser bwyd neu os ydych chi ar frys.
 • Os oes gennych blentyn bach sy’n tueddu i gysgu yn ystod y dydd, ceisiwch osgoi mynd i siopa tua’r adeg honno.
 • Ceisiwch osgoi mynd i siopa ar adegau prysur fel y bydd hi’n llai tebygol y bydd rhaid i chi aros mewn ciw.
 • Ewch â diod a byrbryd iach gyda chi, ynghyd â llyfr neu degan bach i dynnu sylw babi neu blentyn bach.
 • Os yw siopa yn ormod i’ch plentyn, rhowch rywbeth sy’n gwneud iddo deimlo’n gyfforddus iddo, fel ei hoff degan neu flanced i blentyn bach.
 • Ar gyfer plentyn hŷn, gadewch iddyn nhw eich helpu chi i baratoi rhestr siopa. Gall dynnu lluniau, dorri lluniau allan o gatalog neu wneud marciau ar y papur gyda chreons.
 • Neu gallwch roi ei restr ei hun iddo sy’n dangos y pethau rydych chi am eu prynu. Er enghraifft, gallech chi dynnu llun 3 afal a 2 fanana ar ei restr.
 • Ar gyfer plant hŷn, eglurwch y byddwch yn mynd i siopa, beth sydd angen ei brynu a pha mor hir fyddwch chi. Bydd yn hyn helpu i’w paratoi ar gyfer y daith.

Yn y siop

 • Ar gyfer plant bach, os nad ydynt eisiau eistedd mewn troli, ceisiwch wneud  y profiad yn un hwyliol drwy wneud sŵn car wrth fynd drwy’r siop a gofyn iddynt roi gwybod i chi pryd i aros a phryd i fynd ar ddiwedd yr eil.
 • Pwyntiwch at bethau rydych chi’n eu gweld yn y siop – siaradwch am liwiau, meintiau a siapiau.
 • Gallech chi adael i’ch plentyn gyffwrdd â phethau sydd ddim yn cleisio nac yn torri’n rhwydd, ac yna siarad am sut maen nhw’n teimlo neu’n swnio pan fydd yn eu hysgwyd.
 • Siaradwch am yr hyn mae’ch plentyn yn ei brofi, er enghraifft, os yw hi’n oer yn eil y rhewgelloedd, yn swnllyd wrth y ddesg dalu neu’n ddrewllyd wrth y cownter pysgod!
 • Pwyntiwch at lythrennau a rhifau ar arwyddion yn y siop.
 • Gadewch iddo ddal ei restr siopa ac edrych am yr eitemau hynny.
 • Gadewch i’ch plentyn roi pethau yn y troli; rhowch bethau iddo i’w rhoi ar y cownter neu yn eich bag siopa.
 • Chwaraewch gemau fel ‘Mi wela i gyda’m llygad fach i’ neu canwch gân fel “Mae olwynion y bws yn mynd rownd a rownd.”
 • Canmolwch eich plentyn am ddod o hyd i bethau ar y rhestr siopa neu am fod yn amyneddgar tra’ch bod chi’n siopa.
 • Ceisiwch gadw teithiau siopa yn fyr. Mae’n gallu bod yn anodd i blant fod yn amyneddgar am gyfnodau hir.
 • Rhowch rywbeth iddyn nhw edrych ymlaen ato ar ôl i chi orffen siopa fel mynd am dro i’r parc.
   

Os byddwch chi o dan straen

 • Peidiwch ag ildio os bydd eich plentyn yn mynnu cael teganau a losin. Pan fyddwch chi’n dweud ‘na’, peidiwch â newid eich meddwl. Os byddwch chi’n dweud ‘na’ ac yna’n ildio, efallai y bydd eich plentyn yn cael y neges bod poeni a chwyno yn gallu gweithio. Yn hytrach, ceisiwch dynnu sylw’ch plentyn.
 • Peidiwch â gwylltio os bydd pethau’n mynd yn anodd. Efallai y bydd cyfrif i ddeg ac anadlu’n ddwfn yn helpu.
 • Meddyliwch beth achosodd y broblem. Efallai y gallwch chi osgoi’r sefyllfa honno y tro nesaf.

Peidiwch â phoeni beth mae pobl eraill yn ei feddwl!

Mae’n gallu bod yn anodd os bydd eich plentyn yn cael stranc pan fyddwch chi’n siopa. Peidiwch â phoeni os bydd pobl yn syllu. Peidiwch â gwylltio ac anghofiwch amdanyn nhw – bydd y rhan fwyaf o bobl yn cydymdeimlo oherwydd fe fyddan nhw wedi bod yn yr union un sefyllfa!

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.