Skip to content

Cadw’ch plentyn yn ddiogel rhag cael ei gam-drin (Addas i 5-11)

Cadw’ch plentyn yn ddiogel rhag cael ei gam-drin (Addas i 5-11)

Trwy ddysgu’r Rheol Dillad Isaf i’ch plentyn, byddwch chi’n helpu i’w ddiogelu rhag cael ei gam-drin. Mae’n ffordd syml y gall rhieni helpu i gadw eu plant (5-11 oed) yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol – heb ddefnyddio geiriau a fydd yn eu dychryn a heb sôn am ryw o gwbl.

Mae’r Rheol Dillad Isaf yn ffordd syml o helpu i gadw plant yn ddiogel rhag cael eu cam-drin. Mae’n dysgu’r plant mai eu corff nhw yw e, bod ganddyn nhw hawl i ddweud na ac y dylen nhw ddweud wrth oedolyn os ydyn nhw’n anhapus neu’n poeni am rywbeth. Mae’r negeseuon yn briodol i blant 5-11 oed.

Mae pob llinell o’r gair PANTS yn rhoi sylw i wahanol ran o’r Rheol Dillad Isaf, ac mae’n darparu gwers syml a gwerthfawr sy’n gallu cadw plentyn yn ddiogel.

Chi fydd yn penderfynu pryd i ddechrau siarad PANTS gyda’ch plentyn. Chi fydd yn gwybod pryd fydd yn barod a faint o fanylion i’w rhoi iddo.

Mae PANTS yn ffordd rwydd iawn o esbonio’r Rheol Dillad Isaf i’ch plentyn:

  • Preifats yn breifat
  • A chofia mai dy gorff di yw e 
  • Na yw na
  • Teimlo’n anhapus am gyfrinach? Dweda wrth rywun ti’n ymddiried ynddo
  • Sonia wrth rywun, gallan nhw dy helpu

Mae gan yr NSPCC ganllaw sy’n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau’r sgyrsiau hynny. I lawrlwytho’r canllaw i rieni neu i wrando ar rai awgrymiadau a chyngor gan rieni eraill, ewch i wefan yr NSPCC (Dolen allanol).

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.