Skip to content

Amser bath (yn addas o enedigaeth i 3 oed)

Amser bath (yn addas o enedigaeth i 3 oed)

Mae amser bath yn gallu bod yn llawer o hwyl ac mae’n helpu’ch plentyn i ymlacio cyn mynd i’r gwely. Fodd bynnag, mae rhai babis a phlant bach ofn y bath, sy’n gallu gwneud pethau’n anodd i chi.

Dyma rai syniadau ar sut i wneud amser bath yn haws i chi.

Mae rhai babis a phlant ofn y bath. I fabis newydd-anedig, efallai y bydd hyn oherwydd eu bod nhw’n teimlo bod pethau allan o’u rheolaeth, oherwydd nad ydyn nhw’n hoffi’r newid mewn tymheredd neu am nad ydyn nhw’n hoffi’r teimlad o arnofio.

Efallai y bydd babis hŷn a phlant bach ofn sŵn y dŵr yn mynd i lawr twll y plwg neu’n ofni llithro o dan y dŵr. Efallai na fyddan nhw’n hoffi golchi eu gwallt neu gael dŵr neu sebon yn eu llygaid.

Syniadau ar gyfer mynd i’r afael â phryderon amser bath

I fabis newydd-anedig, gallwch wneud pethau’n haws trwy:

 • Sicrhau bod yr ystafell ymolchi yn ddigon cynnes. 
 • Sicrhau bod y dŵr yn gynnes ac yn agos at dymheredd y corff – cofiwch gymysgu’r dŵr i wneud yn siŵr nad oes mannau poeth neu oer. Profwch dymheredd y dŵr cyn rhoi’ch babi yn y bath. Efallai yr hoffech chi ddefnyddio thermomedr bath.
 • Efallai y bydd defnyddio bath babi bach yn gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy diogel

I fabis hŷn a phlant bach, gallwch wneud pethau’n haws trwy:

 • Sicrhau bod yr ystafell ymolchi yn ddigon cynnes fel nad yw’ch plentyn bach yn teimlo’n oer.
 • Sicrhau bod y dŵr yn gynnes – cofiwch gymysgu’r dŵr i wneud yn siŵr nad oes mannau poeth neu oer a phrofwch dymheredd y dŵr cyn rhoi’ch babi yn y bath. Gallech chi ddefnyddio thermomedr bath.
 • Cyflwyno amser bath yn raddol, er enghraifft, trwy roi’ch babi i eistedd mewn bath gwag a’i olchi gyda sbwng. Unwaith y bydd eich babi’n hapus gyda hyn, gallech chi drio ychwanegu ychydig o ddŵr yng ngwaelod y bath. 
 • Rhoi’r bath babi bach yn y bath mawr hyd nes y bydd eich babi wedi ymgyfarwyddo â’r syniad.
 • Cael bath gyda’ch plentyn – gallech chi ei roi i eistedd yn eich côl fel ei fod yn teimlo’n ddiogel. Neu ceisiwch annog brawd neu chwaer hŷn i rannu bath gyda’r plentyn.
 • Defnyddio sedd bath fel y bydd yn gallu eistedd yn y bath. Peidiwch byth â gadael eich plentyn ar ei ben ei hun yn y sedd bath.
 • Sicrhau bod gennych chi ddigon o deganau yn y bath, fel poteli plastig gwag, llythrennau a rhifau plastig, cwpanau te plastig, creons bath, hwyaid plastig, cychod a doliau, i ddifyrru’ch plentyn bach. 
 • Gadael i’ch plentyn bach olchi gwallt ei ddoli neu deganau eraill.
 • Defnyddio mat gwrthlithro ar waelod y bath. Efallai y bydd eich plentyn yn poeni llai am lithro o dan y dŵr.
 • Codi’ch plentyn bach allan o’r bath (ac efallai allan o’r ystafell ymolchi) cyn i chi dynnu’r plwg. Mae rhai plant bach ofn sŵn y dŵr yn mynd i lawr y draen.
 • Defnyddio het bath arbennig neu gogls nofio. Efallai y bydd hyn yn helpu os yw’ch plentyn yn poeni am gael siampŵ yn ei lygaid. Mae’n syniad da defnyddio siampŵ babis neu blant hefyd, sy’n fwy caredig ar y llygaid.
 • Cael cawod. Gallech chi drio dal eich plentyn yn eich breichiau neu eistedd gyda nhw ar lawr y gawod.
 • Sicrhau bod gennych chi gewyn neu bans, dillad a thywel cynnes yn barod i’ch plentyn bach erbyn pan ddaw allan o’r bath. Mae hyn yn golygu na fydd yn oeri wrth aros i chi gael pethau’n barod.
 • Gadael i’ch plentyn arwain pethau – os yw wedi blino, peidiwch â’i adael yn y bath yn rhy hir. Os yw eisiau chwarae, gadewch iddo aros yn y bath yn hirach.
 • Peidio â rhuthro – efallai y bydd eich plentyn bach yn sylwi ar eich hwyliau.

Mae babis a phlant ifanc yn gallu boddi mewn ychydig gentimetrau o ddŵr, felly peidiwch byth â gadael eich plentyn ar ei ben ei hun yn y bath. Os oes rhaid i chi adael (e.e. i ateb y drws neu’r ffôn), tynnwch eich babi allan o’r bath yn gyntaf.

Dyma rhai adnoddau i lawrlwytho i'ch cefnogi chi:
Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.