Skip to content

Cyfnodau anodd a cyffredin

Cyfnodau anodd a cyffredin
Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli neu sy’n peri pryder, er enghraifft, amser gwely ac amser bwyd ac wrth ddysgu’r plentyn i ddefnyddio’r poti. Weithiau, mae plant yn ymddwyn mewn ffyrdd heriol, er enghraifft, yn strancio ac yn cnoi.

Dyma rai pryderon cyffredin sydd gan rieni a syniadau ar sut i fynd i’r afael â nhw. Wrth gwrs, mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn help i chi.

Mae yna hefyd wahanol weithwyr proffesiynol y gallech chi siarad â nhw. Bydd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd fanylion gwasanaethau yn eich ardal. Gallwch chi eu ffonio nhw ar 0300 123 7777. Mae gwefan Pwynt Teulu (Dolen allanol) hefyd yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau yn eich ardal.  

Coping with crying

Ymdopi â Babi sy’n Crio

05/07/18
Mae pob babi’n crio ac weithiau, mae’n gallu bod yn anodd ymdopi. Crio yw’r unig ffordd mae’ch babi’n gallu dweud wrthych chi beth sydd ei angen arno. Bydd rhoi llawer o gariad a sylw i’ch babi yn eich helpu chi i nesáu ato, a bydd yn dysgu bod y byd yn ddiogel a bydd yn teimlo’n ddiogel.
 
Tantrums

Strancio

17/04/18
Mae strancio’n gyffredin iawn ymhlith plant bach a phlant ifanc. Mae’n digwydd pan fydd plant yn rhwystredig ac o dan straen. Mae’n gallu digwydd hefyd pan fydd plant wedi blino ac eisiau bwyd neu os ydyn nhw’n teimlo’n genfigennus, yn ofnus neu’n anhapus.
 
Supermarket trips

Siopa

17/04/18
Mae mynd i siopa yn gallu bod yn brofiad cyffrous i blant, ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau siarad trwy bwyntio at bethau newydd a diddorol. Weithiau, fodd bynnag, mae plant ifanc yn gallu mynd yn rhwystredig, sy’n gallu gwneud pethau’n anodd i chi.
 
Plant

Ymdopi â’r Nadolig – gair i gall

12/12/17
Mae’r Nadolig yn gyfle gwych i deuluoedd fwynhau treulio amser gyda'i gilydd a chael cyfle i weld ffrindiau a theulu estynedig. Mae’n gyfnod hynod gyffrous i blant hefyd.
 
Tooth brushing

Cyngor ar frwsio dannedd (ar gyfer plant rhwng 6 mis a 5 oed)

17/03/16
Mae'n bwysig dros ben cadw dannedd eich plentyn yn lân ac yn iach ond mae'n gallu bod yn anodd os nad yw'n mwynhau cael brwsio ei ddannedd. Dyma gyngor ynghylch pryd a sut i frwsio dannedd eich plentyn.
 
Bed Wetting

Amser gwely (Addas ar gyfer 3-5)

19/11/15
Weithiau, bydd eich plentyn yn syrthio i gysgu’n rhwydd ac yn cysgu drwy’r nos. Dro arall, bydd yn ei chael hi’n anodd syrthio i gysgu ac yn deffro yn ystod y nos. Gall trefn amser gwely helpu i leihau problemau amser gwely.
 
Potty training

Hyfforddiant i ddefnyddio’r toiled neu’r poti (Addas o 2 flynedd)

19/11/15
Mae dysgu sut i ddefnyddio’r toiled yn gam mawr i’ch plentyn. Peidiwch â rhuthro pethau. Mae’r rhan fwyaf o blant bach yn barod i ddefnyddio’r poti neu’r toiled pan fyddan nhw rhwng 2 a 3 oed. Gadewch i’ch plentyn ddysgu ar ei gyflymder ei hun.
 
Mealtimes

Amser bwyd (Addas ar gyfer 1-5)

19/11/15
Mae’n gallu bod yn anodd cael y teulu i gyd i eistedd i lawr i fwynhau pryd o fwyd gyda’i gilydd. Ond mae’n werth yr ymdrech. Mae rhannu prydau bwyd teuluol yn rhoi cyfle i bawb ddal i fyny a mwynhau cwmni ei gilydd. Mae eich gwylio chi ac aelodau eraill o’r teulu yn bwyta gwahanol fwydydd yn gallu ...
 
Fear of the bath and bath time

Amser bath (yn addas o enedigaeth i 3 oed)

19/11/15
Mae amser bath yn gallu bod yn llawer o hwyl ac mae’n helpu’ch plentyn i ymlacio cyn mynd i’r gwely. Fodd bynnag, mae rhai babis a phlant bach ofn y bath, sy’n gallu gwneud pethau’n anodd i chi.
 
Bed Wetting

Gwlychu’r gwely (Addas o 3 flynedd)

19/11/15
Mae gwlychu’r gwely yn gyffredin iawn ymhlith plant o dan 5 oed. Fel arfer, bydd y broblem hon yn diflannu ar ei phen ei hun.
 
Biting

Cnoi (Yn addas i blant 6 mis - 3 oed)

19/11/15
Mae’r rhan fwyaf o blant yn mynd trwy gyfnod lle byddan nhw’n cnoi plentyn arall neu Mam a Dad. Dydyn nhw ddim yn deall y byddan nhw’n gwneud dolur i rywun. Yn ffodus, dim ond cyfnod fydd e fel arfer.
 
Coping with a crying toddler

Ymdopi â Phlentyn Bach sy’n Crio

19/11/15
Yr un fath â babis, mae plant bach yn crio am eu bod nhw eisiau bwyd, wedi blino, yn anghyfforddus neu angen eich sylw. Pan fydd plentyn bach yn gallu siarad, bydd hi’n haws o lawer iddyn nhw ddweud wrthych chi pam eu bod nhw’n crio a beth sydd ei angen arnyn nhw.
 
Getting out of the door

Cadw’ch plentyn yn ddiogel rhag cael ei gam-drin (Addas i 5-11)

13/10/15
Trwy ddysgu’r Rheol Dillad Isaf i’ch plentyn, byddwch chi’n helpu i’w ddiogelu rhag cael ei gam-drin. Mae’n ffordd syml y gall rhieni helpu i gadw eu plant (5-11 oed) yn ddiogel rhag cael eu cam-drin yn rhywiol – heb ddefnyddio geiriau a fydd yn eu dychryn a heb sôn am ryw o gwbl.
 
Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.