Skip to content

Fffynonellau gwybodaeth bellach

Fffynonellau gwybodaeth bellach

 • Cymorth ar Rianta

  Family Lives

  (yr hen Parentline) – darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ar bob agwedd ar rianta a bywyd teulu, gan gynnwys bwlio.

  Llinell Gymorth am ddim ar 0808 800 2222

  www.familylives.org.uk

  Cry-sis

  Cynorthwyo teuluoedd sy’n cael trafferth i ymdopi pan mae eu babis yn crio drwy’r amser.

  Ffôn 08451 228 669

  www.cry-sis.org.uk

  NSPCC Cymru/Wales

  Llinell Gymorth – 0808 800 5000 sy’n cynnig cyngor a chymorth. Gwasanaeth Cymraeg a Saesneg dwyieithog.

  Ffôn testun 0808 100 1033

  www.nspcc.org.uk

  Stonewall

  Mae gan yr elusen Stonewall tudalen pwrpasol i gefnogi rhieni i ddeall eu hawliau magu plant. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau â nifer o lyfrynnau y gellir eu lawr lwytho a thaflenni gwybodaeth i rieni sy'n cynorthwyo plant LHDT.

  http://www.stonewallcymru.org.uk/cy/cymorth-chyngor/hawliau-rhieni

 • Cyrsiau a llyfrau ar rianta

  Mae tystiolaeth bod y cyrsiau rhianta canlynol wedi helpu teuluoedd i feithrin perthynas gryfach gyda’u plant a hyrwyddo ymddygiad da yn y teulu. Mae gan y sefydliadau sydd wedi datblygu’r cyrsiau hyn lyfrau a chyrsiau ar-lein a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

  Llyfrau’r Blynyddoedd Anhygoel

  incredibleyears.com/category/books/

  Llyfrau ac adnoddau Family Links

  familylinks.org.uk/parents

  Cwrs ar-lein Family Links

  www.netmums.com

  Cwrs ar-lein Triple P

  www.triplep-parenting.uk.net

 • Cymorth ar Berthynas

  Cam-drin Domestig

  Ffoniwch y llinell gymorth ar 0808 8010 800 neu ewch i’r wefan Byw Heb Ofn am ragor o wybodaeth a ffynonellau cymorth

  bywhebofn.gov.cymru

  Relate Cymru

  cynnig cyngor, cwnsela perthynas a chymorth.

  Ffôn 0300 003 2340

  www.relate.org.uk/cymru

  One Plus One

  darpariaeth ymyrryd yn gynnar i gynorthwyo perthynas sydd mewn trafferth drwy greu adnoddau sy’n helpu teuluoedd a gweithwyr rheng flaen i ddatrys problemau perthynas yn gynnar.

  Ffôn 0207 553 9530

  www.oneplusone.org.uk

  Gwneud gwahanu yn llai cymhleth

  Gwybodaeth i helpu rhieni sydd wedi gwahanu weithio gyda’i gilydd er lles eu plant. Mae’r wefan hefyd yn rhoi gwybodaeth am bob math o bynciau gan gynnwys bod yn rhieni ar y cyd, cyfryngu a threfniadau gofal plant.

  http://www.sortingoutseparation.org.uk/cy/

  Magu’r Plant Gyda’n Gilydd – Cefnogi Plant Wrth Wahanu

  Dyma ganllaw syml ac effeithiol a fwriedir i helpu rhieni sydd wedi gwahanu i ddeall beth mae ar eu plant ei angen fwyaf ganddynt a dysgu sut y gallent eu cefnogi drwy'r proses.

  https://magurplantgydangilydd.llyw.cymru/

 • Cymorth i Deuluoedd
 • Iechyd Meddwl
 • Cyffuriau ac alcohol

  DAN 24/7

  Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol am ddim. Ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn yn cael ei rhedeg gan bobl sydd wedi’u hyfforddi’n llawn.

  Rhadffôn: 0808 808 2234 neu anfonwch neges testun DAN i: 81066

  dan247.org.uk

  Adfam

  darparu cymorth a chyngor ar gyfer teuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan gyffuriau ac alcohol

  www.adfam.org.uk/families

 • Datblygiad Iaith

  Cymraeg

  Mae Cymraeg yn wefan ddwyieithog sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo'r defnydd o'r iaith Gymraeg.

  cymraeg.gov.wales

  Words for Life

  Gweithgareddau a chyngor i rieni fel y gallant helpu eu plant i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd hollbwysig o’u geni tan eu bod yn un ar ddeg oed.

  www.wordsforlife.org.uk/

  I can

  elusen sy’n gweithio gyda phlant sydd ag anawsterau iaith a lleferydd. Ffoniwch 020 7843 2544 i drefnu galwad ffôn am ddim gan un o’u therapyddion iaith a lleferydd drwy Wasanaeth Ymholiadau Cymorth I CAN neu gallwch e-bostio eich cwestiwn i help@ican.org.uk

  www.ican.org.uk

  Mudiad Ysgolion Meithrin

  hyrwyddo addysg a datblygiad plant dan 5 oed yn y Gymraeg.

  Ffôn 01970 639639, Ffacs 01970 639638

  www.meithrin.cymru

  BookTrust

  yw’r elusen darllen fwyaf yng Nghymru. Mae ei rhaglenni yng Nghymru yn rhoi cymorth i blant a’i theuluoedd i ddarllen gyda’i gilydd a mwynhau llyfrau, straeon a rhigymau o oedran cynnar. Mae ei waith yng Nghymru hefyd yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, ac yn helpu rhieni a gofalwyr i roi cymorth i’w phlant i ddarllen a dysgu.

  http://www.booktrust.org.uk/cymru/

 • Cymorth ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol

  Contact a Family Cymru

  sefydliad sy’n ymroddedig i helpu teuluoedd sy’n gofalu am blant gydag unrhyw anabledd neu angen ychwanegol.

  Llinell Gymorth Am Ddim 0808 808 3555, Ffôn Testun 0808 808 3556, Ffôn 029 2039 6624

  www.cafamily.org.uk/wales

  Positive About Down Syndrome

  yw gwefan sy'n cael ei greu gan rieni sydd â phlant gyda Syndrom Down ac yn cynnig cymorth o sgrinio a diagnosis i godi plant hapus a dathlu profiadau eu teuluoedd.

  https://positiveaboutdownsyndrome.co.uk/

  SNAP Cymru

  gwybodaeth a chymorth i deuluoedd plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig.

  Llinell Gymorth 0845 120 3730 neu, o ffôn symudol 0345 120 3730. Swyddfa 029 2034 8990.

  www.snapcymru.org

 • Cymorth Cyffredinol

  Canllaw Cyngor ar Bopeth

  y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth sy’n rhoi cyngor annibynnol ar hawliau - gan gynnwys budd-daliadau, tai, cyflogaeth a dyledion, materion defnyddwyr a chyfreithiol.

  www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

  Galw Iechyd Cymru

  cyngor a gwybodaeth 24 awr y dydd, bob dydd yn Gymraeg a Saesneg.

  Ffôn 0845 4647

  http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

  Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau ymhlith Plant (CAPT)

  prif elusen y DU sy’n gweithio i ostwng nifer y plant a phobl ifanc sy’n cael eu lladd, eu hanalluogi neu eu hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau.

  Ffôn 020 7608 3828

  www.capt.org.uk

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.