Skip to content

Adnoddau

Adnoddau

Rydym wedi datblygu ystod o adnoddau i gefnogi rhieni a’r rheini sy’n gofalu am blant.

Rydym wedi creu taflenni gweithgareddau a gemau y gellir eu lawrlwytho a mynd â nhw gyda chi i bobman, taflenni gwybodaeth i’ch helpu ag ymddygiadau penodol neu bryderon a chyngor cyffredinol wrth i’ch plant ddatblygu .

Mae modd lawrlwytho’r ystod o weithgareddau hwyliog sydd wedi cael eu creu gennym, a hynny’n rhad ac am ddim. Byddant yn help i chi ddiddanu’ch plant. Maent yn amrywio o daflenni i osgoi strancio wrth siopa neu deithio yn y car i helfeydd sborion a thaflenni caneuon. Hefyd mae gennym adnoddau ar gyfer digwyddiadau penodol fel Sul y Mamau a’r Nadolig.

Hefyd, rydym wedi cynnwys nifer o ganllawiau defnyddiol i roi help llaw i chi gyda’r heriau ehangach sydd ynghlwm â bod yn rhiant, o gostau gofal plant i bryderon am ddatblygiad iaith a lleferydd. 

Mae’n hadnoddau wedi eu creu ar y cyd â gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr sy’n gweithio â phlant. Maent yn ffynonellau syml a chlir sy’n rhoi cyngor ar sut i fynd i’r afael â’r cyfnodau hynny sy’n gallu bod yn heriol, o strancio a brathu i ddefnyddio’r poti a bwyta’n ffyslyd.

Rydym wedi cyfieithu ein taflenni gwybodaeth a'r llyfryn i ddeg iaith gymunedol. Mae'r adnoddau ar gael yn yr ieithoedd canlynol:

  • Arabeg
  • Bengaleg
  • Tseiniaidd (Mandarin)
  • Tsiec
  • Phashto
  • Pwyleg
  • Portiwgaleg
  • Rwmaneg
  • Slofaceg
  • Somali

Gellir archebu gopïau electronig o'r adnoddau drwy ein blwch post maguplant@llyw.cymru.

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.