Skip to content

‘Rhianta. Rhowch amser iddo’ – Awgrymiadau ar gyfer arwain  ymddygiad plant

‘Rhianta. Rhowch amser iddo’ – Awgrymiadau ar gyfer arwain  ymddygiad plant
Dyma pump syniad sy’n gweithio i’ch helpu i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plenty.

Bydd y syniadau hyn yn annog ymddygiad positif, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn ei gefnogi gydol pob cam o’i ddatblygiad.

Mae pob plentyn yn unigryw a byddant yn ymateb yn wahanol. Os ydych chi’n rhoi cynnig ar y syniadau hyn gyda’i gilydd ac yn rhoi digon o amser iddyn nhw weithio, dylen nhw eich helpu i reoli ymddygiad eich plentyn yn well. Peidiwch â rhoi’r ffidil yn y to os nad yw pethau’n gwella ar unwaith. Bydd addasu i’ch dull newydd yn cymryd amser, felly ceisiwch fod yn amyneddgar a phositif. Os ydych chi’n dal ati, dylech weld gwelliant.

Mae pob rhiant yn cael trafferth rheoli rhai mathau o ymddygiad ac mae pob plentyn yn dangos ymddygiad anodd ar ryw adeg. Dyw hi ddim yn hawdd newid y ffyrdd rydym ni’n gwneud pethau. Does neb yn gwneud pethau’n iawn drwy’r adeg felly peidiwch â bod yn rhy galed gyda chi’ch hun - does neb yn berffaith.

Cofiwch nad yw’ch plentyn yn berffaith chwaith. Gallai llawer o’r ymddygiad sy’n ddrwg yn eich tyb chi fod yn gyffredin mewn gwirionedd i oedran a chyfnod datblygiad eich plentyn.

Give it time to create order and structure to your day

Gwnewch amser i roi trefn a phatrwm i’ch diwrnod (addas i blant 2-7)

17/04/18
Peidiwch â phoeni pan mae plant ifanc yn eich gwthio i ben eich tennyn. Dyna sut maen nhw’n dysgu beth sy’n iawn a beth sydd ddim yn iawn. Mae’n gwbl naturiol ond gall drethu’ch amynedd! Gall helpu os ydych chi’n dilyn trefn reolaidd ac ambell reol fel teulu.
 
Give time to listen, talk and play

Gwnewch amser i wrando, siarad a chwarae

07/02/17
Mae pob plentyn yn unigryw. Wrth siarad, gwrando a chwarae gyda’ch plentyn byddwch yn dysgu mwy am ei anghenion a’i ddiddordebau. Bydd hyn yn helpu’ch plentyn i ddatblygu’n dda a hefyd yn eich helpu i feithrin perthynas gref.
 
Give it time to model the behaviour you want to see

Cymerwch eich amser i fodelu’r ymddygiad rydych chi am ei weld (Addas o enedigaeth)

19/11/15
O eiliad eu geni, mae plant yn gwrando ar yr hyn rydych chi’n ei ddweud ac yn gwylio’r hyn rydych chi’n ei wneud. Mae babis a phlant yn dysgu drwy ddynwared. Drwy wylio sut rydych chi’n ymddwyn, bydd eich plentyn yn dysgu sut i ymateb mewn sefyllfaoedd tebyg.
 
Give it time for praise

Gwnewch amser i ganmol (addas o enedigaeth)

19/11/15
Mae canmol yn gweithio’n well i annog yr ymddygiad rydych chi’n ei hoffi yn hytrach na beirniadu a chosbi’ch plentyn am ymddygiad sy’n achosi problemau. Mae’n helpu’ch plentyn i deimlo’n dda am ei hun a theimlo’n dda amdanoch chi.
 
Give time for love and affection

Gwnewch amser ar gyfer cariad ac anwyldeb (addas o enedigaeth)

19/11/15
Mae cariad ac anwyldeb yn hollbwysig i ddatblygiad ymennydd iach plentyn. Mae teimladau plant am eu hunain, pa mor hyderus ydyn nhw a pha mor dda maen nhw’n ymdopi â straen, yn cael eu heffeithio gan y ffordd mae eu rheini’n ymateb iddyn nhw.
 
Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.