Skip to content

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth sawl sefydliad a gweithiwr proffesiynol, gan gynnwys seicolegwyr, ymwelwyr iechyd, academyddion ac arbenigwyr ar rianta.

Dim dweud wrth rieni beth i’w wneud yw’r bwriad, ond cynnig gwybodaeth ymarferol, cyngor a gweithgareddau rhianta. Mae’r wybodaeth ar gyfer rhieni, o enedigaeth y plentyn tan ei fod yn 5 oed. Mae’r wefan ar gyfer mamau, tadau, neiniau a theidiau, llysrieni, rhieni nad ydyn nhw’n byw gyda’r plant ac unrhyw un arall sy’n gyfrifol am fagu plant.

Mae pob plentyn a rhiant yn unigryw ac nid gosod cyfres gaeth o reolau ar fagu plant  yw bwriad y wefan hon. Ei nod yw rhoi syniadau i rieni er mwyn iddyn nhw allu gwneud penderfyniadau am yr hyn a fyddai’n gallu gweithio i’w plant a’u teulu nhw. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol ac iach gyda’u plant.

Gwybodaeth gyffredinol am rianta yw’r wybodaeth sy’n cael ei darparu, a does dim bwriad iddi gymryd lle cyngor proffesiynol. Os oes gennych chi unrhyw bryderon am ddatblygiad neu ymddygiad eich plentyn, gofynnwch i’ch meddyg teulu neu ymwelydd iechyd am gyngor.

Rydym ni’n annog adborth ac awgrymiadau gan rieni a gweithwyr proffesiynol ar ba mor ddefnyddiol yw’r wefan. Os oes gennych chi syniadau ar ffyrdd o wella’r wefan neu os ydych chi’n dod ar draws cynnwys sydd angen ei diweddaru neu ddolenni sydd angen eu newid, rhowch wybod i ni.

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Cyfnodau Anodd ac Ymddygiadau Cyffredin

Mae’r rhan fwyaf o deuluoedd yn mynd trwy gyfnodau sy’n anodd eu rheoli. Dyma rai syniadau ar sut i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni. Mae pob plentyn yn unigryw, ond efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn helpu.

Rhowch amser iddo

Rhowch amser iddo

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn cefnogi ei ddatblygiad.

Datblygiad eich Plentyn

Datblygiad eich Plentyn

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.